Rydym ar agor ar gyfer pob apwyntiad ar hyn o bryd.

Triniaethau

Rydym yn darparu ystod gynhwysfawr o wasanaethau deintyddol cyffredinol.
P’un ai ydych am archwiliad, triniaeth ataliol neu driniaeth i wella’ch gwên, gallwn eich helpu chi.

Deintyddiaeth Gyffredinol

Rydym yn cynnig amrywiaeth flaengar o driniaethau arferol ar gyfer pob oedran er mwyn helpu i gynnal gwenau iach eich teulu.

Mae pob ymgynghoriad yn cynnwys archwiliad clinigol trylwyr, pelydrau-x digidol, lle bo’n briodol, a thrafodaeth fanwl i ddeall anghenion eich triniaeth a’ch dymuniadau. Caiff yr holl opsiynau o ran triniaeth addas eu nodi’n glir cyn cytuno ar gynllun eich triniaeth.

Mae dewis eang o opsiynau ar gyfer triniaethau deintyddol ar gael sy’n defnyddio’r technegau, y deunyddiau a’r dechnoleg ddiweddaraf. Mae hyn yn galluogi ein tîm o glinigwyr i greu cynlluniau triniaeth pwrpasol sy’n gweddu i chi a’ch anghenion.

Deintyddiaeth i’r Teulu

Ein cenhadaeth yw atal pydredd a hyrwyddo gwên iach i bawb, yn enwedig plant bach, ac rydym wedi ymrwymo i helpu pawb i gynnal iechyd da o ran eu ceg.

Gweithdrefnau Esthetig yn Eastgate Dental

Mae gwên naturiol, hyderus yn un o’r nodweddion mwyaf deniadol y gall unrhyw un feddu arni. Mae datblygiadau deintyddol yn ein galluogi i adfer, adfywio a gwella iechyd, golwg a chyflwr eich ceg; hyd yn oed pan fo’ch dannedd a’ch gymiau mewn cyflwr difrifol. Bellach, mae technoleg fodern yn darparu amrywiaeth eang o weithdrefnau deintyddol a all wella golwg eich gwên yn gyflym ac yn syml.

Triniaeth Hylendid

Clefyd y gymiau yw un o brif achosion colli dannedd a’r newyddion drwg yw bod y clefyd fel arfer yn hollol ddi-boen hyd nes ei fod wedi datblygu’n helaeth ac weithiau, mae’n rhy hwyr i’w drin. Bydd ein hylenydd profiadol yn gweithio gyda chi i atal niwed a gwella iechyd eich gymiau. Bydd hefyd yn helpu i gynnal ceg ac anadl ffres.

Gwynnu Dannedd

Mae gwynnu dannedd yn broffesiynol o dan oruchwyliaeth eich deintydd yn ffordd ddiogel a chyflym i wella golwg eich gwên. Rydym yn defnyddio system gwynnu dannedd ddatblygedig i greu gwelliannau dibynadwy a disgwyliadwy, hyd yn oed gyda dannedd unigol! Nid yw gwynnu dannedd yn effeithiol i bawb, felly mae’n bwysig ein bod yn eich asesu’n drylwyr i wneud yn siŵr eich bod yn addas.

Argaenau

Bydd eich deintydd yn tynnu haen denau o enamel o du blaen ac ochr y dant ac yn gosod haen o borslen seramig yn ei lle. Mae hon yn weithdrefn syml a all wella golwg eich gwên yn sylweddol. Gellir defnyddio argaenau i newid siâp a disgleirdeb eich dannedd.

Llenwadau Lliw Dannedd

Erbyn hyn, mae’n arferol i ddefnyddio deunyddiau lliw dannedd i lenwi dannedd, yn hytrach na llenwadau hŷn a mwy cyffredin o fetelau lliw arian. Mae yna ffordd ddibynadwy o asio’r deunyddiau cyfansawdd hyn i’r dant sy’n golygu bod y canlyniadau terfynol yn hynod gryf a deniadol.

Corunau

Rydym yn darparu corunau os yw’r dant mewn cyflwr difrifol neu wedi’i lenwi’n drwm. Mae technoleg deunyddiau corun yn esblygu’n barhaus a bellach mae modd cyflawni canlyniadau gwych, sy’n rhywbeth i wenu yn ei gylch.

 

Orthodonteg

Gallwn yn awr gynnig nifer o opsiynau cynnil i’n cleifion i gael gwared ar yr embaras o wên gam.